Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 27 juni 2019, aangepast op 1 november 2023.

Algemene Voorwaarden Obalo – specialisten in leren,
gevestigd aan de Vrieswijk 1, 8103 PB Raalte

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Obalo als hierna vermeld

Deelnemer

De persoon die aan een training of cursus van Obalo deelneemt

Dienst(en)

De door Obalo te verrichten diensten zoals individuele of groepsgewijze begeleiding van een Leerling, het verrichten van onderzoek en/of het geven van een training of cursus

Leerling

De persoon die bij Obalo wordt ingeschreven voor individuele begeleiding of onderzoek

Materialen

Het bij de Diensten inbegrepen en verstrekte (les)materiaal

Medewerker(s)

De remedial teacher, orthopedagoog, onderwijsassistent of administratief medewerker(st)er van Obalo

Opdrachtgever (particulier)

Iedere natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer ten behoeve van een Leerling of Deelnemer een Overeenkomst aangaat, waarbij wordt opgemerkt dat Opdrachtgever zelf ook een Leerling of Deelnemer kan zijn

Opdrachtgever (school of instantie)

Iedere instelling of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een zakelijke Overeenkomst aangaat

Opdrachtnemer

Obalo (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08199542)

Overeenkomst

Elke overeenkomst gesloten tussen Obalo en de opdrachtgever

Tarieven

De overeengekomen tarieven voor het verrichten van de Diensten

Werkdagen

Onder werkdagen worden verstaan de reguliere schooldagen, met uitzondering van de officiële feestdagen en de basisschoolvakanties zoals die door de scholen in Raalte worden gehandhaafd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden onderdeel uit van iedere activiteit tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst.

Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, om tot een oplossing te komen.

Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

Artikel 3. Diensten voor Particulieren 

Op basis van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek door Opdrachtnemer wordt een voorstel gedaan voor privébegeleiding, training, de studeerkamer (huiswerk onder toezicht) of een onderzoek. Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier waarmee de Overeenkomst tot stand komt.

3.1 Onderzoek
Op basis van de aangegeven keuzes op het aanmeldformulier wordt een afspraak gemaakt voor een of meer onderzoeksmomenten. In geval van ziekte wordt het onderzoeksmoment in overleg verplaatst.

3.2 Remedial Teaching (inclusief PMRT en PDRT)
Op basis van de op het aanmeldingsformulier aangegeven keuzes wordt de Leerling geplaatst bij een Medewerker. Er wordt een voorstel met lesdata en –tijden ter controle naar ouders gezonden. Dit voorstel, ondertekend door een gezaghebbende ouder, dient uiterlijk op de eerste lesdag in bezit te zijn van de Opdrachtnemer. Na de eerste lesdag zijn deze lesafspraken bindend.
Afmelden, telefonisch dan wel via e-mail, gebeurt alleen door de Opdrachtgever. Een Leerling kan zichzelf niet afmelden, tenzij de Leerling tevens Opdrachtgever is.

Bij afmelding door Opdrachtgever van een lesafspraak bij individuele begeleiding, zijn de volledige kosten van die afspraak verschuldigd, ook wanneer het gaat om ziekte van de Leerling. De gemiste afspraak kan niet ingehaald worden.

In geval van ziekte van de Medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding, zal naar een passende oplossing worden gezocht door de les te verzetten, door de les online aan te bieden, door te schuiven of voor vervanging te zorgen. Het is mogelijk dat de vervangende lesdag en/of  –tijd afwijkt van de gemaakte lesafspraken.

Roosterwijzigingen die gevolgen hebben voor de lesafspraken dienen z.s.m. te worden doorgegeven aan de Medewerker die de leerling begeleidt, zodat zij naar een oplossing kan zoeken.

Bij lesuitval of een lesvrije dag buiten schoolvakanties verwachten we de Leerling op de afgesproken tijden.


3.3. Trainingen (waaronder groepsbegeleiding, cursussen en groepstrajecten)

Aanmelding vindt plaats wanneer Opdrachtnemer het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier per post of via E-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen. Na aanmelding voor een training ontvangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer binnen 14 dagen per E-mail een bevestiging en de factuur.

Vanaf het moment van aanmelding zijn de kosten voor de training volledig verschuldigd. Dat betekent dat bij afmelding na ontvangst van de bevestiging ook de volledige kosten verschuldigd zijn. Het is wel mogelijk om een andere persoon, die voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deelname, in de plaats van Opdrachtgever te laten deelnemen. In bijzondere gevallen geldt een coulanceregeling. Het staat Opdrachtnemer vrij om hieraan invulling te geven en het besluit van Opdrachtnemer hierin is bindend.

Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 4. Diensten voor scholen of instanties

Naar aanleiding van een persoonlijke opdrachtomschrijving van Opdrachtnemer wordt een aanbod gedaan ten aanzien van de aard, de duur en de kosten van de opdracht. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van dit aanbod van Opdrachtnemer. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen geldig, indien zij schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. Er zal voor elke afzonderlijke opdracht een ‘overeenkomst van opdracht’ worden opgesteld, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie.
Betaling geschiedt op basis van facturatie, die binnen 30 dagen moet worden voldaan.Artikel 5. Verplichting Opdrachtgever

Opdrachtgever is vanaf het moment van aanmelding verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste adresgegevens (en eventuele wijzigingen daarin) ten behoeve van facturatie en contact.

Artikel 6. Persoonsgegevens en geheimhouding

Persoonsgegevens worden gedurende 7 (zeven) jaren na beëindiging van de Overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor directie en Medewerkers van Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
Indien Opdrachtgever dit wenst, wordt het dossier geheel of gedeeltelijk verwijderd, met uitzondering van lesdata, overeenkomsten en financiële informatie. Het verwijderen van gegevens moet schriftelijk worden aangevraagd.

Door de Leerling in vertrouwen aan (een Medewerker van) Opdrachtnemer vertelde feiten zijn, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij (de Medewerker van) Opdrachtnemer dit tegen het belang van de Leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling of direct betrokkenen op het spel staat.

Alleen wanneer de ouders van de Leerling daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, zal Opdrachtnemer met de school van Leerling en/of andere instanties ten aanzien van de Leerling in overleg treden.

Artikel 7. (Intellectueel) eigendom

Op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en geleverde Materialen rust het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever verkrijgt na afloop van de Overeenkomst en na volledige betaling van de verschuldigde kosten  de eigendom over de verstrekte Materialen.

Vermenigvuldiging en verspreiding van de in eigendom verkregen Materialen is alleen toegestaan wanneer Opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend en de naam van Opdrachtnemer uitdrukkelijk op de Materialen vermeld staat. Verspreiding mag nimmer een commercieel belang dienen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en staat ook niet garant voor te behalen resultaten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een van haar vestigingen.

Artikel 9. Tarieven en betaling

 

Alle Tarieven van Opdrachtnemer zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van een of meerdere diensten van Opdrachtnemer, dan zal de BTW worden doorberekend aan Opdrachtnemer, echter eerst nadat deze hiervan in kennis is gesteld.

 

Opdrachtnemer is gerechtigd om haar Tarieven eenmaal per jaar te verhogen met een percentage van maximaal 7,5%. Een dergelijke verhoging dient uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan Opdrachtgever schriftelijk bekend te maken en zal dan gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

Na het beëindigen van een overeenkomst kan aansluitend of later een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Indien de prijzen zijn verhoogd, wordt de nieuwe overeenkomst gesloten met de nieuwe, geldende tarieven.

Na aanmelding krijgt Opdrachtgever het aantal maandelijkse facturen per e-mail toegestuurd overeenkomstig de overeenkomst.

In geval van onderzoek verstuurt Opdrachtnemer na de eerste onderzoeksdag een factuur. Indien is gekozen voor termijnbetaling, volgt daarna maandelijks een factuur voor elke termijn.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een op Obalo op de factuur aangegeven wijze.

Opdrachtgever zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer verzonden factuur binnen 7 dagen na ontvangst persoonlijk, per E-mail of telefonisch kenbaar maken. Partijen zullen op dat moment in overleg treden.

Niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van een vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van de factuur zoals beschreven in dit artikel, geeft Opdrachtnemer nimmer het recht de Overeenkomst op te schorten.

In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan.
Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,= voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Obalo en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Obalo onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Obalo het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Wijziging of beëindiging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Obalo de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan in onderling overleg gaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

 

De Overeenkomst eindigt nadat aan de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor begeleiding of onderzoek dan wel de laatste trainingsdag heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk.

 

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst en termijnen
Obalo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Obalo opgegeven termijn.


>